Par projektu

Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana
(Projekta līguma numurs: 2/EEZLV02/14/GS/046/008)

Neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana ir viens no lielākajiem siltumnīcefektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju avotiem – 2012. gadā Latvijā atkritumu nozares radītais SEG apjoms sasniedza 5,5 % no kopējā valsts tautsaimniecības nozarēs radītā SEG emisiju apjoma. Latvijā sadzīves atkritumu, t.sk. notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, kā arī lokālā enerģētiskā apgāde ir nodota pašvaldību pārziņā. Šo nozaru kvalitatīva pārvaldība, un līdz ar to SEG emisiju samazināšana, prasa gan specifiskas, gan vispārinātas zināšanas. Pašvaldības atbildīgo uzdevumu izpildē ir cieši saistītas ar lokālo uzņēmēju nostāju un izpratni ne tikai risinot pašreizējos jautājumus, bet arī plānojot atbilstošu veicamo darbību programmu īstermiņa un ilgtermiņa pasākumu realizācijai. Savukārt gan uzņēmēji, gan pašvaldības ir saistīti ar valsts reģionālo vides pārvalžu speciālistu kapacitāti tehnisko noteikumu izstrādē, inovatīvu apsaimniekošanas tehnoloģiju ieviešanā un darbības kontrolē.

Sadarbojoties ar Norvēģijas Gaisa izpētes institūtu un izmantojot tā ilggadējo un plašo pieredzi klimata mainības un piesārņojuma novērtēšanā, projekta ietvaros tiks izstrādāta LASA mācību centra „Vides risinājumi” profesionālās pilnveides izglītības programmas „Ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības tehnoloģijas un vadība” (30P 850 01) mācību modulis.

Projekta mērķis: informēt sabiedrību un veicināt tās izpratni un zināšanas par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana, un iespējām samazināt SEG emisijas.

Rezultāti: aprobēta mācību programma, iespiesta grāmata 500 eksemplāros un sagatavotas 270 semināru materiālu kopijas, kā arī veicināta sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata izmaiņām, ko rada atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana, un iespējām samazināt SEG emisijas.

Ieviešanas periods: 14.04.2015 līdz 30.04.2016.

Kopējais budžets: € 91 413,-

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” finansiālu atbalstu.


http://wastetosave.eu/en/